logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Tin tức
STT Chủ đề Tải về
1

Chào bán Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=7ad5afc6-2b39-4559-9d4d-a4f00bbceeb3&rid=168068510

- (04/01/2018)

2

BC Quyết toán Tài chính Quý III - năm 2017

- (03/11/2017)

777 KB
3

BC Tình hình Tài chính 9 tháng - năm 2017

- (03/11/2017)

526 KB
4

BC Tài chính hợp nhất - 31/12/2016 (đã được kiểm toán)

- (03/11/2017)

3.3 MB
5

Dự thảo Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (24/09/2017)

3.4 MB
6

Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Cao su Việt Nam  - Công ty cổ phần

- (24/09/2017)

1.3 MB
7

BC Tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017

- (05/09/2017)

3.8 MB
8

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - 2017

- (31/07/2017)

1.4 MB
9

Công bố tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 - Tập đoàn CN Cao su VN

- (21/07/2017)

214 KB
10

Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2017 và kết quả thực hiện 03 năm 2014-2016 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/07/2017)

279 KB
11

Công văn 1840/CSVN-KHĐT : V/v Công bố báo cáo tài chính tiêng năm 2016 - Công ty mẹ-Tập đoàn

- (30/06/2017)

2.3 MB
12

- BC Tài chín riêng, Tài chính Hợp nhất, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty Mẹ - VRG
- BC thống kê thu nhập của CBCNV và viên chức quản lý (2016)
- BC đánh giá giám sá ttài chính của Công ty Mẹ-VRG
- BC tài chính quý I của Công ty Mẹ-VRG (2017)

- (30/06/2017)

7.9 MB
13 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn CNCS VN năm 2016 - (23/06/2017)
14 QĐ v/v Ban hành Quy chế trả lương NLĐ Công ty Mẹ-Tập đoàn năm 2017 - (03/04/2017)
832 KB
15 Báo cáo công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 - (03/04/2017)
191 KB
16 QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 Tập đoàn CNCS VN - (27/02/2017)
219 KB
17 BC Tài chính hợp nhất 2015 (sau khi điều chỉnh của KTNN) và BC Tài chính quý 3/2016 của Công ty Mẹ-Tập đoàn - (04/01/2017)
5.5 MB
18 Thông Báo Kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công Ty Thủy Điện - (06/10/2016)
52 KB
19 TB: đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn thông qua đấu giá của nhà đầu tư mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện - (29/09/2016)
3.9 MB
20 Danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện - (10/09/2016)
999 KB
21 Báo cáo Tài chính hợp nhất (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015) - (05/09/2016)
10.6 MB
22 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Cao su - (31/08/2016)
492 KB
23 Báo cáo tài chính và BC chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN 2015 - (31/08/2016)
137 KB
24 Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và kết quả thực hiện 3 năm 2013-2015 của Tập đoàn Cao su - (31/08/2016)
302 KB
25 Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2015 - (31/08/2016)
534 KB
26 Báo cáo Tài chính quý II năm 2016 - (30/08/2016)
1.9 MB
27 Chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện - (19/08/2016)
64 KB
28 Báo cáo quyết toán Quý I/2016 - (14/06/2016)
801 KB
29 Quy chế quản lý Công ty Mẹ - (14/06/2016)
220 KB
30 Báo cáo của TGĐ, Kiểm toán độc lập, Tài chính riêng đã được kiểm toán.
Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng. - (14/06/2016)

2.5 MB
1 2 »
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ